fejlec bal
fejlec kozepe
fejlec jobb

Cím: 6600 Szentes, Csongrádi út 2. térkép
Telefon: +36/63-444-700
E-mail:
KEF vezető: Barát László
Facebook elérés: https://www.facebook.com/KozossegiTer

A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet fő tevékenységei közé tartozott az országban működő Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szakmai és szervezeti munkájának támogatása, a velük való folyamatos kapcsolattartás, és a számukra nyújtott tanácsadás. Az NDI 2016. évi megszűnését követően a KEF-ek légüres térbe kerültek, mind a szakmai segítség, mind a pályázati úton történő finanszírozás tekintetében. 2020. évtől pedig a megyei önkormányzaton keresztüli pályázati rendszer stabilizálta a KEF működést. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) olyan helyi szintű szakmai konzultációs munkacsoportok, melyeket a helyi önkormányzatok elkötelezettsége, a kábítószer-probléma kezelését célzó helyi szakmai összefogás, valamint minisztériumi pályázati támogatás hívott életre.

Magyarországon közel 70 KEF működik városi, kerületi, kistérségi, megyei, illetve regionális hatáskörrel. A KEF-ek feladata, hogy összehangolják a drogprobléma visszaszorításban szerepet játszó négy alappillér – a közösség és együttműködés, a megelőzés, a gyógyítás és rehabilitáció, valamint a kínálatcsökkentés – intézményeinek munkáját. Ennek érdekében a KEF-ek a lokális helyzetfelmérés eredményeire támaszkodva helyi stratégiát dolgoznak ki a kábítószer-probléma visszaszorítására. Egységes szakmai és módszertani szemléletmód megvalósítására törekednek, továbbá arra, hogy összehangolják és ésszerűsítsék a helyi szinten zajló kábítószer-fogyasztást megelőző, valamint kezelő tevékenységeket. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tagjai a drogprobléma kezelésben fontos szerepet játszó állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetek képviselői.

Az Országgyűlés 2000. dec. 5-én elfogadott Nemzeti Stratégia program alapján a Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete által – 4/201 (I.26.) KT sz. alatt – létrehozott Fórum, melynek feladata a városban a káros szenvedélyek – különösen a kábítószerek tiltott fogyasztása – elleni egységes fellépés koordinálása. Majd 2013-ban megszületet a Nemzeti Drogellenes Stratégia, amely 2020. évben járt le. Jelenleg az új Stratégia előkészítő munkája van folyamarban.

A KEF struktúrája, feladatmegosztás

Tekintettel arra, hogy a KEF tevékenységei- és feladatköre igen szerteágazó, olyan struktúrát igyekeztünk létrehozni, amelyben a feladatok megfelelő csoportosítás alapján delegálhatók. A KEF koordinátora a Közösségi tér szakmai vezetője, míg az elnökség tagjai egy-egy munkacsoportok vezetői. A munkacsoportok tagja állandóak, más-más szakterület képviselői. Az évközben a munkák a munkaterv alapján a munkacsoportok végzik. A munkaév kezdetén kibővített KEF értekezletet tartunk, ahová az összes érdekelt intézmény delegál képviselőket. Itt nyílik lehetőség az éves terv ismertetésére, illetve az egyes szervezetek programjainak, területen végzett és tervezett munkájának megismerésére, ezt egy programfüzetbe kívánjuk rendezni, és mindenki számára hozzáférhetővé tenni. Az éves munkát szintén hasonló keretek között értékeljük.

A KEF részletes éves munkatervet készít, melyet munkacsoportok a megfelelően tagolnak. Az ebben meghatározott feladatok végrehajtásáért, a bizottságok elnökei a felelősek. Ennek megfelelően a KEF elsődlegesen koordinációs tevékenységet végez, míg a munkacsoportok a megvalósításban és az adott szakterületek koordinációjában vállalnak szerepet.

A KEF telephelyei

A bizottságok működéséhez külön-külön telephelyet biztosítunk az alábbiak szerint:

 • Központ – CSSK Közösségi tér
 • Prevenciós, Keresletcsökkentő munkacsoport – CSSK Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
 • Kezelés, Ellátás munkacsoport – Kórház Drogambulancia
 • Kínálatcsökkentés munkacsoport – Polgármesteri Hivatal
 • Közösségi Együttműködés munkacsoport – Vöröskereszt

Tekintettel arra, hogy az egyes helyszínek a KEF tagjainak munkahelye, a KEF állandó elérhetőség biztosítottá válik, ami jelentősen elősegítheti a koordinatív tevékenységet. További előnyt jelent, hogy ez esetben önerőként biztosítható a rezsi- és az adminisztratív költségek túlnyomó hányada. 

A KEF telephelyeként (hasonló megfontolások alapján) a Családsegítő Központ Közösségi Terében jelöltük meg.

A KEF minden évben kibővített értekezletet tart, melyen a következő év feladatait, minden érintett szervezet jelenlétében vitatja meg. A kibővített értekezlet eredményeire alapozottan a későbbi, évközi munka a munkacsoportokban folyik, illetve minden szervezet végzi a feladatát. Az elnökség 3 havonta ülésezik és értékeli az addig elvégzett munkát, valamint pontosítja a következő negyedév feladatait.

A KEF tagjai

 • Szentesi Családsegítő Központ
  • Közösségi Tér
  • Gyermekek Átmeneti Otthona
  • Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
 • Szentes Város Polgármesteri Hivatal - Közterület felügyelet
 • Szentes Város Rendőrkapitányság
 • Bugyi István Kórház Drogambulancia
 • Hajléktalan Segítő Központ
 • Közösségi tér Prevenciós Szolgálat
 • Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola
 • Magyar Vöröskereszt Szentesi Szervezete
 • Benignus Egyesület