fejlec bal
fejlec kozepe
fejlec jobb

Cím: 6600 Szentes, Munkácsy Mihály u. 3. térkép
Férőhely: 6 lakószobában legfeljebb 23 fő
Telefon: +36/63-444-500
E-mail:
Szakmai vezető: Szabóné Victor Zsuzsanna,

gyaoA GYÁO otthonszerű elhelyezés formájában együttes lakhatást és ellátást biztosít a családi krízis következtében védelmet kereső, vagy a szociális krízisbe került, és ez által átmenetileg otthontalanná vált gyermekek és édesanyjuk számára. E mellett az intézmény azon gyermekek számára is biztosítja szolgáltatásait, akiknek családjában olyan zavarok, átmeneti nehézségek keletkeztek, melyek veszélyeztethetik a gyermek egészséges fejlődését. Az átmeneti gondozás feladata, az alapellátás keretein belül a családban nevelkedő gyermeket ideiglenes jelleggel az életkorához, egészségi állapotához és egyéb szükségleteihez igazodó ellátásban, gondozásban részesítse.

A GYÁO célja, hogy ideiglenes jelleggel helyettesítse, vagy segítse a gyermek gondozásában, nevelésében akadályozott szülő gondoskodását. Megelőzze a gyermek családjából történő kiemelését, biztosítsa a gyermek védelmét, növelje a család megtartó erejét és segítse a családi és társadalmi kapcsolatok helyreállítását

A GYÁO átmeneti jellegű, a fennálló probléma megszűnéséig, de legfeljebb 12 hónapos időtartamra nyújt ellátást, azonban indokolt esetben, a tartózkodási idő ismételt felülvizsgálat után legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható.

Az Otthon tehát édesapákat nem fogad. Az intézményben elhelyezést kaphatnak:

  • a családi vagy házastársi krízis elől menekülő (testileg, lelkileg, fizikálisan, verbálisan bántalmazottak), illetve egyéb ok miatt lakhatási problémával küszködő édesanyák és gyermekeik;
  • hasonló okok miatt nehéz helyzetben lévő várandós anyák akár gyermek nélkül is;
  • gyermekek, ha a szülő átmenetileg nem tudja biztosítani az ellátásukat (pl. a szülő kórházi kezelésének időtartamára);
  • otthonukat valamely ok miatt átmenetileg elhagyó és itt elhelyezést kérő gyermekek (erről a szülőket haladéktalanul tájékoztatni kell)

Az ellátás igénybevétele önkéntes, a szülő kérelmére, vagy beleegyezésével történik, azonban az elhelyezést a gyermek/család valós körülményeinek, jogosultságának vizsgálata előzi meg. Az ellátásért szociális helyzettől függő térítési díjat kell fizetni. Személyi térítési díj fizetésére a szülő, vagy a törvényes képviselő kötelezhető.

Az intézmény ellátási területe a Szentesi járás: Árpádhalom, Derekegyház, Eperjes, Fábiánsebestyén, Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár, Szentes. Feladatellátási szerződés alapján fogadja a Hódmezővásárhelyen élő beutalt családokat is. Az intézményben 6 lakószobában egyszerre legfeljebb 23 fő, azaz 6 anya és gyermekei helyezhetők el. A GYÁO címére sem állandóra, sem ideiglenesen bejelentkezni nem lehet.

Az anya kötelesek napi programját a gyermek ellátásához, gondozásához igazítani. A gyermek teljeskörű ellátásáról (rendszeres élelmezéséről, tisztántartásáról, egészségének megóvásáról, esetleges egészségügyi ellátásáról, felügyeletéről, iskoláztatásáról stb.) intézményi kontroll mellett a szülőnek kell gondoskodnia, melyben szükség esetén az intézmény közvetlen segítséget nyújt. Törekedni kell arra, hogy a gyermekek napközbeni elhelyezése az erre megfelelő gyermekintézményben történjen, meg kell követelni, hogy a tankötelezettségnek eleget tegyen.

A bentlakás időtartama alatt az intézmény pszichológiai, jogi, szociális, mentálhigiénés és ügyintézési segítséget nyújt annak érdekében, hogy az elhelyezést kiváltó probléma mielőbb megszűnjön és a család önállóan tudja biztosítani saját lakhatását és a gyermekek ellátását.

Gyermekek Átmeneti Otthona munkatársai:

 Szabóné Victor Zsuzsanna szakmai vezető, családgondozó +36/63-444-500
 Barna Dóra nevelő +36/63-444-500
 Eszes Nikolett gyermekfelügyelő
 Kaiser Szilárd nevelő
 Kardosné Tóth Mária gyermekvédelmi asszisztens
 Nagy Andrea gyermekfelügyelő